PRAVNO POJASNILO

Pogoji uporabe spletne strani webmarket.si predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in Ponudnikom za uporabo spletne strani webmarket.si in z njo povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do spletne strani webmarket.si ali jo kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletne strani webmarket.si in z njo povezanih storitev ne sme uporabljati.

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI WEBMARKET.SI

Lastnik in upravljalec spletne strani webmarket.si je Marko Sirše s.p., Šmarška 27, 3320 Velenje, v nadaljevanju Ponudnik. Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran webmarket.si in vse druge izdelke in storitve na spletnem mestu http://webmarket.si/ in vseh spletnih straneh pod domeno webmarket.si.

UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE

Storitve spletne strani webmarket.si, ki je dostopna na domeni http://webmarket.si/, so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe spletne strani webmarket.si ter se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe. Uporabnik se zavezuje uporabljati spletno stran zakonito in na običajen način v skladu z namenom (obveščanje javnosti o nameri prodaje) spletne strani. Pri tem bo uporabnik upošteval načela kulturnega in civiliziranega dialoga in spletnega komuniciranja ter se bo izogibal vsem dejanjem, ki posegajo ali bi lahko posegala v pravice Ponudnika, drugih uporabnikov ali tretjih oseb in/ali ki tem osebam povzročajo ali bi lahko povzročila škodo ali nelagodje, vključno z žalitvijo nacionalnih, religioznih ali drugih čustev. Spletna strana webmarket.si uporabnikom omogoča pregledovanje vpisanih in objavo lastnih oglasov za prodajo spletnih in Facebook strani ter domen.

REGISTRACIJA UPORABNIKOV

Uporabnik, ki želi izkoristiti vse funkcionalnosti spletne strani webmarket.si in na njej objavljati lastne oglase se mora predhodno registrirati. Uporabnik se zavezuje, da bo pri registraciji spoštoval naslednja navodila:
- vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki morajo biti popolni in resnični;
- izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano,
- vsak uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime.

Uporabnikom sta dostopna dva nivoja uporabe spletne strani oziroma dostopa do objavljenih podatkov na spletni strani:
- dostop brez registracije - omogoča dostop le do določenih splošnih podatkov o objavljenih oglasih;
- brezplačen dostop z registracijo - omogoča dostop do celotne vsebine oglasov, kontaktiranje prodajalcev, prijavo na email obveščanje, komentiranje oglasov ter oddajo oglasov na spletni strani.

VNOS IN VSEBINA OGLASOV

Uporabniki lahko na spletni strani webmarket.si oddajo zahtevek za objavo oglasa za prodajo spletne strani, domene ali FB strani, ki ga Ponudnik objavi na podlagi sklenjenega Dogovora o oglaševanju prodaje podjetja. Ponudnik ima izključno pravico odločiti ali bo objavil uporabnikov oglas in določiti način oz. metodo objave. Ponudnik ni dolžan obvestiti ali obrazložiti svoje odločitve, da ne bo objavil določenega oglasa uporabnika. Po svoji lastni presoji lahko Ponudnik skrajša ali preoblikuje uporabnikov oglas na katerikoli način. Ponudnik ne zagotavlja trajanja objave oglasa, njegovega shranjevanja in varnostne kopije. Ponudnik ni zavezan vrniti uporabniku njegovega oglasa.

Uporabnik se zavezuje, da bo pri oddaji zahtevka za oddajo oglasa spoštoval naslednja navodila:
- oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku;
- vsebina oglasa mora biti resnična, pravilna, aktualna;
- vsebina oglasa ne sme biti nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva, zlasti ne sme predstavljati kršenja pravic intelektualne lastnine;
- vsebina oglasa ne sme biti identična oglasu (popolnoma prepisan oglas drugega uporabnika), ki je že vpisan v spletno stran webmarket.si;
- vsebina oglasa se mora nanašati na ponudbo spletne strani (prodaja spletnih strani, domen, FB strani);
- vsebina posameznih polj mora biti skladna s pomenom polja in izključno v slovenskem jeziku, razen v primeru, da je za posamezno polje posebej določen jezik vpisa;
- vsebina oglasa se mora nanašati le na posamezno spletno stran, domeno ali FB stran in ne sme vsebovati podatkov za več ločenih, nepovezanih strani, domen;
- kontaktni podatki morajo biti resnični;
- uporabnik mora imeti v primeru prodaje ustrezne pravice na deležu podjetja, ki upravlja spletno stran, FB stran ali domeno, ki mu daje možnost razpolaganja z deležem, ki je predmet prodaje;
- uporabnik ne sme objaviti oglasa za katero koli tretjo osebo ali objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja.

Vsebina oglasa za namene teh pogojev uporabe pomeni vso vsebino, ki jo je na spletni strani webmarket.si objavil posamezni uporabnik in vsebuje zlasti besedilo oglasa in finančne kazalce. Ponudnik si pridržuje pravico do neobjave ali izbrisa objave celotne vsebine ali katerega koli dela oglasa, v kolikor ta predstavlja kršitev teh pogojev uporabe oz. v kolikor ni v skladu z uredniško politiko spletne strani.

Kontaktni obrazec pri posameznem oglasu je namenjen izključno povpraševanju glede konkretne ponudbe. Pošiljanje obvestil s kakršnokoli drugo vsebino ni dovoljeno. 

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina spletne strani webmarket.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema zlasti podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter HTML, java in flash izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, vkolikor posamezen način uporabe ni prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Uporabnik z vnosom podatkov v spletno stran webmarket.si prenaša na Ponudnika materialne avtorske pravice na vseh vnesenih vsebinah in sicer izključno tiste, ki so potrebne za namen objave na spletni strani webmarket.si. Prenos pravic lahko uporabnik prekliče, tako da sam izbriše oglas. Uporabnik jamči Ponudniku pod odškodninsko odgovornostjo, da za vse vsebine, ki jih objavi na spletni strani webmarket.si, razpolaga z ustreznimi materialnimi avtorskimi pravicami ter se zavezuje, da bo Ponudniku povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi kršitve te zaveze nastala.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Ponudnik se zavezuje, da si bo prizadeval, da bo celotna vsebina spletne strani webmarket.si visoko kvalitetna in estetska, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu, pa je storitev spletne strani webmarket.si na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje.

V zvezi z zagotavljanjem spletne strani webmarket.si veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:
- Ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost spletne strani webmarket.si.
- Ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe spletne strani webmarket.si, zaradi zaupanja v vsebino storitve spletne strani webmarket.si, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletne strani webmarket.si.
- Ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika.
- Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje spletne strani webmarket.si.
- Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletne strani webmarket.si, če meni, da je to potrebno.
Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.
- Ponudnik je zgolj posrednik med kupci in prodajalci.
- Spletno mesto webmarket.si, njen upravljavec in njeni lastniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za oglas, vključno s fotografijami, povezavami in tekstom, je izključno odgovorna oseba, ki ta oglas odda.
- Z oddajo ponudbe na posamezni oglas in sprejemom ponudbe s strani uporabnika, ki je oglas objavil, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Prodajalci in kupci na spletnem mestu sprejemajo način trgovanja, ki je značilen za splet in je tako v določeni meri anonimen. Ponudnik ne prevzema odgovornosti v primerih, ko bi kateri od uporabnikov posredoval nepopolne ali neresnične identifikacijske podatke. Prodajalci in kupci s sprejemom Pravil in pogojev uporabe spletnega mesta webmarket.si, z odločitvijo poslovanja preko spleta, prevzamejo tveganja povezana z verodostojnostjo identitete  posameznega uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Ponudnik ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.
Vsak uporabnik spletnega mesta sprejema ta pravila ter se izrecno odreka pravici izterjave morebitne odškodnine od Ponudnika spletne strani webmarket.si, nastale iz zgoraj navedenega razmerja med prodajalcem in kupcem.

VARSTVO PODATKOV

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da Ponudnik z namenom zagotavljanja spletne strani webmarket.si zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni in sicer:
- podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel v spletno stran webmarket.si;
- podatki o oddanih oglasih;
- podatki o pregledanih oglasih;
- podatki o IP naslovu uporabnika;
- podatki o času uporabe spletne strani webmarket.si.

Ponudnik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki Ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja. Uporabnik izrecno dovoljuje Ponudniku, da mu periodično, brezplačno z namenom direktnega marketinga pošilja sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1. Uporabnik, ki se registrira na spletni strani webmarket.si, se strinja s prejemanjem elektronske pošte, ki je povezana s spletno stranjo in aktivnostmi webmarket.si. Ta sporočila lahko vključujejo reklamna sporočila poslovnih partnerjev Ponudnika. Uporabnik lahko kadar koli zahteva, da Ponudnik začasno ali trajno preneha uporabljati njegove osebne podatke za pošiljanje reklamnih sporočil. Za odjavo od prejemanja teh sporočil uporabnik v prejetem sporočilu klikne povezavo »ODJAVA«. Odjava velja za vsa elektronska sporočila, razen za tista, ki so povezana z delovanjem spletne strani webmarket.si ali z zagotavljanjem storitve Ponudnika. Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.

SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. V Velenju, marec 2017